home-ng-01
home-ng-03
home-ng-04

Regulamin

Regulamin

§ 1
Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa: Warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców. Jeżeli Regulamin zawiera postanowienia kierowane wyłącznie do konsumentów stanowi on o tym wprost.
3. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu jest konieczna dla założenia konta w sklepie oraz złożenia zamówienia.

 
§ 2
Definicje
1. Wykonawca ​– Janusz Handzlik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stylowa Chata NIP: 5492103925; REGON: 367270583, telefon 536-571-558, adres email: kontakt@stylowachata.com.pl organ rejestrowy Burmistrz Gminy Kęty.
2. Klient ​– każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
3. Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę zgodnie z regulaminem świadczenia usług.
4. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin ​- niniejszy regulamin świadczonych usług.
7. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Formularz zamówienia - interaktywny formularz  umożliwiający złożenie Zamówienia.  Elementem wymaganym przy wypełnianiu Formularza Zamówienia jest akceptacja Regulaminu.


 
§ 3
Umowy o świadczenie usług
1. Sprzedawca w ramach nieodpłatnie świadczonych usług umożliwia Klientom przeglądanie treści zamieszczonych na stronie, umożliwia składanie zamówień drogą elektroniczną.
2.  Przeglądanie treści zamieszczonych na stronie oraz złożenie Zamówienia nie wymaga od Klienta dokonywania rejestracji.
3. Klient zobowiązany jest do podawania w Formularzu Rejestracyjnym wyłącznie prawdziwych danych.


                                                                                      § 4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.