Regulamin

Regulamin

§ 1
Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa: ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców. Jeżeli Regulamin zawiera postanowienia kierowane wyłącznie do konsumentów stanowi on o tym wprost.
3. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu jest konieczna dla założenia konta w sklepie oraz złożenia zamówienia.

 
§ 2
Definicje
1. Sprzedawca ​– Janusz Handzlik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stylowa Chata NIP: 5492103925; REGON: 367270583, telefon 536-571-558, adres email: kontakt@stylowachata.com.pl organ rejestrowy Burmistrz Gminy Kęty.
2. Klient ​– każda osoba korzystająca ze Sklepu, w tym korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę lub dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
4. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep ​– platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL www.stylowachata.com.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Oświadczenie woli składane jest poprzez wybranie opcji Zamawiam.
9. Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu; Konto Klienta nie jest konieczne dla dokonania zakupów poprzez złożenie Zamówienia.
10. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta
11. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Hasło jest przetwarzane i zabezpieczenia przez Sprzedawcę, który zapewnia Klientowi możliwość odzyskania utraconego Hasła poprzez specjalną procedurę. 
12. Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia. Formularz zintegrowany jest z Kontem Klienta oraz Koszykiem, z tym, że usunięcie Towarów z Koszyka możliwe jest także w trakcie wypełnienia Formularza zamówienia. Do wypełnienia Formularza Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta. Formularz zamówienia zawiera pozycje w których Klient dokonuje wyboru metody płatności oraz dostawy Towaru. Elementem wymaganym przy wypełnianiu Formularza Zamówienia jest akceptacja Regulaminu. Wypełnienie Formularza zamówienia kończy się wyborem opcji Zamawiam
14. Koszyk  - nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, korzystającego ze Sklepu. Skorzystanie z tej usługi jest konieczne dla złożenia zamówienia przez Klienta. W ramach tej usługi Klient ma dostęp do oznaczenia wybranego Towaru, ilości i ceny jednostkowej Towaru, łącznej ceny wybranych Towarów.  W Koszyku wyświetlane są także w osobnej pozycji koszty dostawy Towaru. Umieszczenie przez Klienta Towaru/Towarów w Koszyku nie oznacza złożenia Zamówienia i nie oznacza zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient do czasu złożenia Zamówienia poprzez wybranie opcji Zamawiam może zmieniać ilość Towarów. 
15. Towar - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny
16. Umowa o Świadczenie Usług – nieodpłatna umowa na podstawie, której Sprzedawca umożliwia Klientom przeglądanie treści zamieszczonych w Sklepie, umożliwia składanie zamówień drogą elektroniczną, zakładanie Konta Klienta i jego modyfikacje, a także korzystanie z Koszyka. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
17. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi wyłącznie za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Sprzedawca nie zawiera umów sprzedaży poprzez zgłoszenia telefoniczne oraz listowne. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie kliknięcia w link otrzymany przez Klienta na adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zamówienia.
18. Witryna Sklepu – jedna ze stron internetowych w ramach Sklepu zawierająca wykaz towarów, informacje o ich dostępności oraz ceny. Witryna Sklepu stanowi ofertę Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.  
19. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, tj.: urządzenie służące do łączenie się z Internetem, wyposażone w jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer (min. wersja 11) lub Google Chrome (min. wersja 36) lub Mozilla Firefox (min. wersja 32) obsługującą JavaScript, oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail

 
§ 3
Zasady korzystania ze Sklepu
1. Klient może bez ograniczeń i nieodpłatnie przeglądać strony internetowe wchodzące w skład Sklepu.
2. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi wyłącznie za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Sprzedawca nie zawiera umów za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.
3. Sprzedawca może dokonywać niezbędnych napraw oraz serwisu Sklepu i w związku z tym jego dostępność może być czasowo ograniczona.
4. Sprzedawca dopuszcza inne formy kontaktu w celu przekazania informacji co do stanu realizacji zamówienia, odpowiedzi na pytania Klientów związanych z funkcjonowaniem Sklepu oraz rozpatrywanymi reklamacjami.
5. Dostępne Towary są zamieszczone w Witrynie Sklepu. Obok Towaru podane są ich ceny. Informacja o dostępności Towaru pojawia się w momencie kliknięcia ikonki Koszyka. Towar niedostępny nie może zostać dodany do Koszyka.
6. Ceny są cenami brutto.
7. Ceny nie zawierają w sobie kosztów przesyłki. Cena przesyłki zostanie doliczona każdorazowo do ceny Towaru, chyba, że Klient wybierze opcję odbioru osobistego. 
8. Przy zakupie więcej niż jednego przedmiotu opłata za wysyłkę będzie wynosiła górną kwotę kosztów przewidzianą dla danego produktu. Kwota wysyłki nie będzie podlegała sumowaniu. 
9. Umowy sprzedaży realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
10. Sprzedawca może wprowadzać rabaty, uprawniające Klienta do nabycia Towaru w niższej cenie niż cena wskazana w Witrynie Sklepu. Uprawnienie do rabatu jest niezależne od posiadania Konta Klienta. Informacje o rabatach będą zamieszczane  w zakładce "Info".
11. Sprzedawca może wprowadzić także Vouchery Upominkowe. Voucher Upominkowy jest osobnym Towarem uprawniającym posiadacza Vouchera Upominkowego do wymiany go na Towar we wskazanym w Voucherze Upominkowym terminie do wartości w nim wskazanej. W przypadku nabycia Towaru o wartości wyższej niż wartość Vouchera Upominkowego Klient będący posiadaczem Vouchera zobowiązany jest dopłacić różnicę. Voucher Podarunkowy należy zrealizować w całości, ponieważ róznica w cenie zakupionego towaru nie będzie podlegała zwrotowi. Informacje o Voucherach Podarunkowych znajdziecie również w zakładce "Info".

 
§ 4
Umowy o świadczenie usług
1. Sprzedawca w ramach nieodpłatnie świadczonych usług umożliwia Klientom przeglądanie treści zamieszczonych w Sklepie, umożliwia składanie zamówień drogą elektroniczną, zakładanie Konta Klienta i jego modyfikacje, a także korzystanie z Koszyka.
2.  Przeglądanie treści zamieszczonych w Sklepie oraz złożenie Zamówienia nie wymaga od Klienta dokonywania rejestracji.
3. Rejestracja wymagane jest do skorzystania z usługi Konta Klienta. W ramach Konta Klienta świadczone są następujące usługi:
4. Możliwość korzystania z Konta Klienta po zalogowaniu w ramach sesji przeglądarki,
5. Integrację z Koszykiem oraz Formularzem Zamówienia (automatyczne wypełnianie danych Formularza Zamówienia dotyczących danych Klienta tj. imię, nazwisko, dane adresowe oraz NIP-u w przypadku faktury VAT),
6. Możliwość aktualizowania danych zapisanych przez Klienta w Koncie Klienta,
7. Do zawarcia umowy o Konto Klienta dochodzi poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji. Wypełnienie Formularza wymaga akceptacji Regulaminu.
8. Konto Klienta może być w każdym czasie usunięte przez Klienta na jego żądanie. Żądanie może być przesłane poprzez wybranie opcji „Usuń konto”, bądź poprzez wysłanie pisemnej lub mailowej prośby o usunięcie Konta. Prośba jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.
9. Klient zobowiązany jest do podawania w Formularzu Rejestracyjnym wyłącznie prawdziwych danych. W Formularzu Rejestracji konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, e-mail (pełniący funkcje loginu), oraz hasło. Logowanie do konta następuje poprzez wpisanie loginu i hasła.
10. Sprzedawca może usunąć lub zawiesić Konto Klienta z ważnych powodów, w tym w szczególności w przypadku, w którym za jego pośrednictwem Klient będzie dokonywał zakupu towarów, które nie będą przez niego następnie odbierane lub podane dane okażą się nieprawdziwe.
 

 
§ 5
Zasady składania Zamówienia
1. Zamówienia mogą składane wyłącznie przy użyciu Formularza Zamówienia.
2. Do wypełnienia Formularza Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta. W przypadku posiadania Konta Klienta Formularz Zamówienia jest automatycznie uzupełniany o dane adresowe zapisane w Koncie Klienta.
3. Formularz Zamówienia zintegrowany jest z Koszykiem. W celu zakupu Towaru wybrać Towar z Witryny Sklepu oraz nacisnąć ikonę „Dodaj do Koszyka”.
4. W celu przejścia do Formularza Zamówienia należy nacisnąć ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu strony internatowej ikonkę Koszyka. Po wyborze Koszyka należy nacisnąć ikonkę „Przejdź do zamówienia”.
5. Formularz Zamówienia składa się z składa się z trzech zakładek tj. Płatności, Dostawa oraz Potwierdzenie Zamówienia.
6. Na podstronie Płatności dostępne są następujące metody płatności:
       a.    Płatność przy odbiorze osobistym,
       b.    Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
7. Jeżeli Klient wybierze opcję płatności przelewem zobowiązany jest on do dokonania przelewu w ciągu 3 dni  od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku płatności w zakreślonym terminie Sprzedający uprawniony jest do anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy). Konto Sprzedawcy zostanie wysłane Klientowi emailem po wypełnieniu przez niego Formularza Zamówienia (po naciśnięciu ikonki „Zamawiam”).
 8. Sprzedawca z tytułu sprzedaży wystawia rachunek, chyba, że Klient zażyczy  sobie wystawienie faktury. W takim przypadku, Klient powinien dodatkowo    wypełnić pole „Dane płatnika” dla Firm.
 9. Po uzupełnieniu zakładki Płatności należy przejść do zakładki „Dostawa” poprzez naciśnięcie ikonki „Następny krok” i wybrać jedną z następujących opcji:
          a. Odbiór osobisty
          b. Przesyłka pocztowa,
         c.  Przesyłka kurierska,
10. Po wyborze jednej z opcji, wskazanych powyżej, cena ulegnie zaktualizowaniu o koszt przesyłki, chyba, że zostanie wybrana opcji odbiór osobisty.
Formy odbioru: odbiór osobisty, przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska. Po      wyborze jednej z opcji płatności należy nacisnąć ikonkę „Następny krok”. 
11.  Zamówienie zostaje złożone na ostatniej podstronie „Potwierdzenie     Zamówienia”, na której zostaje wskazane: imię i nazwisko Klienta, adres i sposób dostawy, cena i ilość Towaru/ów, sposób płatności.
 12.   W zakładce „Potwierdzenie Zamówienia” pojawi się zestawienie informacji o zamówieniu tj. imię i nazwisko Klienta, adres email, adres dostawy, nazwa, ilość złożenia zamówienia należy kliknąć ikonkę „Zamawiam”, co jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 

 
§ 6
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Klient otrzymuje na wskazany adres email przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku wybrania płatności przelewem potwierdzenie przyjęcia do realizacji następuje w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
3. Wysyłka towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie, chyba że Klient wybrał płatność przy odbiorze. W takim wypadku przygotowanie do odbioru następuje w ciągu 3 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysyłka następuje w sposób oznaczony przez Klienta w Formularzu zamówienia.
4. Klient zostaje poinformowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości email o wysyłce Towaru. Klient powinien zawiadomić Sprzedawcę o ewentualnym uszkodzeniu przesyłki lub Towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi, chyba że Klient jest konsumentem.
5. W przypadku wyboru odbioru własnego Klient dostaje informację za pośrednictwem wiadomości email o gotowości towaru do odbioru, w tym miejscu oraz terminie, w jakim można dokonać odbioru. Jeżeli Klient nie odbierze Towaru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Sprzedawcę takiej możliwości, Sprzedawca może po uprzednim wyznaczeniu co najmniej 7 dniowego terminu dodatkowego anulować zamówienie (odstąpić od umowy sprzedaży).
6. Wraz z wydaniem Towaru Klientowi doręczana jest rachunek lub faktura.
7. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie Towaru wynikłe z winy przewoźnika lub poczty.  


 
§ 7
Prawo odstąpienia od umowy
1. Niniejszy paragraf znajduje zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami w rozumieniu § 2 pkt 3) Regulaminu.
2. Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od odbioru towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być także wysłane drogą elektroniczną na adres email Sprzedawcy.
5.  Sprzedawca wysyła Konsumentowi emailem potwierdzenie przyjęcia pisma w przedmiocie odstąpienia od umowy sprzedaży.
6. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór znajduje się w Witrynie w zakładce Informacje dla konsumenta
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonać zwrotu zapłaconej  ceny towaru . 
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. 
11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów 
12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
14. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku składania zamówień na produkty tworzone na zamówienie (rękodzieło, tj. dywany, poduszki oraz skrzynie dębowe)
z terminem realizacji 7-14 dni.
15.  Wzór oświadczenia  odstąpienia od umwy
pobierz tutaj

 
§ 8
Reklamacja
1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji w przypadku, w którym Towar posiada wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca, poza odpowiedzialnością z tytułu rękojmi, nie udziela gwarancji. 
2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru bez wad fizycznych i prawnych.
3.  Wadą fizyczną jest niezgodności sprzedanego Towaru z umową. W szczególności sprzedany Towar jest niezgodny z umową, jeżeli Towar:
nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 4. Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 5. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. Postanowienie to nie znajduje zastosowania, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą.
6. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, zobowiązany jest on do zbadania Towaru pod kątem wad widocznych oraz zawiadomienia Sprzedawcy w ciągu 3 dni od daty odbioru Towaru pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.
7. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest     odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 8. W przypadku wady fizycznej, Klient może, według swojego wyboru:
             a. żądać naprawy Towaru,
             b. żądać wymiany Towaru na nowy,
             c. żądać odpowiedniego obniżenia ceny; Klient może wskazać w żądaniu proponowaną              
             wysokość obniżenia ceny
             d. odstąpić od umowy z przyczyn zgłoszenia reklamacji (przysługujące Klientowi odstąpienie od umowy bez podania przyczyny jest                 czym innym niż odstąpienie od umowy z przyczyn zgłoszenia reklamacji). 
 9.  Jeśli artykuł posiada wady, można go zareklamować w ustawowym terminie gwarancyjnym. Fakt ten należy niezwłocznie zgłosić poprzez kontakt telefoniczny, drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres  e-mail: kontakt@stylowachata.com.pl, lub listownie po niezwłocznym uprzedzeniu sprzedawcy. Składając reklamację należy opisać przyczynę reklamacji załączając zdjęcia uszkodzeń Towaru. 
10. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma          być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
11.   Klient wykonujący uprawnienia z rękojmi zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy Towar na adres Sprzedawcy tj. 32-650 Kęty, oś. Nad Sołą 3/10 na jego koszt. Sprzedwca ponosi koszty wymiany towaru.
                 

 
§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Niniejszy paragraf znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym Klientem jest przedsiębiorca.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
5.  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 
§ 10
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
6. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
7. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.


 
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, zmiana jest bezskuteczna wobec umów zawartych w oparciu o poprzednią wersję Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.